Vrijplaats Leiden

De sociaal-culturele vrijplaats in Leiden.

Steun de #724meter vrijplaats!

Net als zoveel andere culturele centra, theaters en poppodia ondervinden ook wij als Vrijplaats de impact van de coronacrisis. In de eerste plaats missen we natuurlijk elkaar: de vrijwilligers, bezoekers, de acts en de bezigheden en activiteiten waarvoor we samenkwamen in de Vrijplaats. Maar ook financieel wordt de Vrijplaats geraakt. Ons eerdere besluit om tot en met 1 juni geen publieksactiviteiten te organiseren betekent immers dat we een fors deel van onze inkomsten missen. Lees hier over hoe we de komende tijd omgaan met de situatie en hoe je ons kunt steunen en bekijk de foto’s van de voortgang.

Read the English version below.

Deze week kwam er zicht op de anderhalve meter versie van het culturele en sociale leven. Daarop vooruitlopend hebben we het intern gehad over hoe we de situatie in iets positiefs kunnen omzetten. En we hebben een knoop doorgehakt. In plaats van ingewikkelde, tijdelijke maatregelen om met name het (eet)café en de Weggeefwinkel gereed te maken voor de anderhalvemeter vrijplaats gaan we onze energie steken in het afronden van de bouw van de nieuwe ontmoetingsruimte, het theater en de Weggeefwinkel. De 724 strekkende meters van een geheel verbouwde Vrijplaats bieden straks veel meer ruimte om indien nodig anderhalve meter afstand te bewaren.

Concreet heeft dit tot gevolg dat er de komende maanden geen concerten in de Vrijplaats zijn en het eetcafé (donderdag en zaterdag) en de Wegeefwinkel voorlopig gesloten blijven. Theater de Generator is online actief met onder meer ‘Makers in Quarantaine’. Wanneer de bouw van het theater – dat zich in een vergevorderd stadium bevindt – wordt afgerond worden de optredens in het theater hervat. Het spreekuur van de Fabel van de Illegaal vindt eveneens doorgang en ook de werkzaamheden van de andere groepen gaan ‘gewoon’ door.

Het vooruitzicht dat de Vrijplaats begin volgend jaar in volle glorie kan worden geopend heeft bij velen van ons weer een lach op het gezicht getoverd. We kunnen – binnen de perken van wat veilig is – aan de slag! Tegelijkertijd is het natuurlijk jammer dat er voorlopig veel minder publieksactiviteiten zijn. Ook wij willen niets lievers dan zo snel mogelijk volledig open.

En om dat mogelijk te maken hebben we jouw steun nodig. Dat kan in de vorm van hulp bij het klussen (mail naar vrijwilliger@vrijplaatsleiden.nl als je wilt helpen). En dat kan door te doneren. Want we missen de afgelopen en komende periode een belangrijk deel van onze inkomsten terwijl de maandelijkse vaste lasten blijven. Je kunt de Vrijplaats daarom het beste financieel steunen door middel van een periodieke, maandelijkse overboeking van een klein (of groot) bedrag. Uiteraard is een eenmalige donatie ook welkom.

Met jouw hulp kunnen we snel, zonder schulden maar mét al die mooie nieuwe ruimten weer open. Bij voorbaat dank voor je steun en voor het delen van dit bericht!

De medewerkers van de Weggeefwinkel, Doorbraak, het podium en (eet)café, de Generator, Lokaal 207, Lucia Rafanelli, OSNI en alle andere betrokkenen bij de Vrijplaats.

Hoe doneer ik aan de Vrijplaats?

Simpel. Ga naar vrijplaatsleiden.nl/doneer, vul een bedrag in en maak je donatie via je eigen bank over.

Je kunt natuurlijk ook zelf via internet bankieren of de app van je bank een bedrag over naar NL77RABO0118903403 t.n.v. SVK onder vermelding van ‘724MeterDonatie’

Hoe doneer ik maandelijks door middel van een periodieke overboeking?

Je kunt maandelijks (of wekelijks, dagelijks…) een bedrag doneren door middel van het instellen van een periodieke overboeking. Bij de meeste banken is dat eenvoudig in te stellen, zie de handleidingen van jouw bank hieronder:

Kies bij het overboeken de hierboven genoemde gegevens.

Waarom werken jullie met periodieke overboekingen en niet met bijv. automatische incasso?

Op die manier blijft het grootste deel van je gedoneerde geld bestemd voor de Vrijplaats, in plaats van een bank en vergelijkbare dienstverleners.

Support the #724meter vrijplaats!

Like so many other cultural centers, theaters and music venues, we as a Vrijplaats are also experiencing the impact of the corona crisis. In the first place, we naturally miss each other: the volunteers, visitors, the acts and the activities  for which we came together in the Vrijplaats. But the Vrijplaats is also affected financially. After all, our earlier decision not to organize public activities until 1 June means that we will miss a substantial part of our income. Read more about how we’re going to deal with the situation and how you can support us and check the pictures of the progress.

This week, a view of the 1,5 meter version of cultural and social life emerged. In anticipation of this, we discussed internally how we can turn the situation into something positive. And we made a decision. Instead of complicated and temporary measures to prepare the (eet)café and the giveaway shopfor the oneandahalfmetervrijplaats, we will put our energy into completing the construction of the new meeting space, the theater and the Giveaway shop. The 724 square meters of a completely renovated Vrijplaats will offer much more space to keep, if necessary, a distance of one and a half meter.

This means that there will be no concerts in the Vrijplaats the coming months, and that the eetcafé (Thursday and Saturday) and the Wegeefwinkel will remain closed for the time being. Theater de Generator is active online with ‘Makers in Quarantaine’. When the construction of the theater – which is at an advanced stage – is completed, the performances in the theater will be resumed. The consultation hours of de Fabel van de Illegaal and the activities of the other groups also continue ‘normally’.

The prospect that the Vrijplaats can be opened in full glory at the beginning of next year has put a smile on the face of many of us again. Within the bounds of what is safe, we can get started again! At the same time, it is of course unfortunate that there are currently far fewer public activities . We too want nothing but to open completely as soon as possible.

And to make that possible we need your support. You can help out with the construction work (email to volunteer@vrijplaatsleiden.nl if you want to help). And you can help us financially by donating. We miss an important part of our income in while the monthly fixed costs remain. The best way to support the Vrijplaats financially is by means of a periodic, monthly transfer of a small (or large) amount. Of course, a one-off donation is welcome as well.

With your help we can open quickly, without debt, but with all those beautiful new spaces. Thank you in advance for your support and for sharing this post!

The volunteers and collaborators of the Giveaway Shop, Doorbraak, the podium and (eet)café, de Generator, Lokaal 207, Lucia Rafanelli, OSNI and all other people involved with the Vrijplaats.

How do I donate to the Vrijplaats?

Easy. You transfer via internet banking, or the app from your bank, transfer an amount to NL77RABO0118903403 in the name of SVK, stating ‘Ik steun de #724meter Vrijplaats’

How do I donate monthly by means of a periodic transfer?

You can donate a monthly (or weekly, daily…) amount by setting up a standing order. This is easy to set up for most banks, see the manuals for your bank below:

Select the above-mentioned details when transferring.

Why do you work with standing orders and not with direct debit, for example?

That way, most of your donated money will go to the Vrijplaats, instead of a bank and comparable service providers.

Reacties zijn gesloten.